Lokalizacja,26-611 Radom
biuro.friendstour@gmail.com

Regulamin-Sklep-Tour

Regulamin “Sklep-Tour”,
oraz obsługi płatności online

 

Dostępne sposoby płatności: 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi oferowane przez firmę FriendsTour realizowane są za pośrednictwem strony friendstour.eu z siedzibą w Radomiu kod pocztowy 26-611 przy ul. Sandomierskiej13/132, NIP: 948 122 53 02,  tel.48 783298199, e-mail: biuro.friendstour@gmail.com.
 2. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
 3. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki uzyskania informacji o usługach, dokonania rezerwacji i zakupu określonej oferowanej usługi.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
  i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 5. Integralną częścią strony www.friendstour.eu jest Sklep-Tour świadczący e-płatności za zamówione usługi i rezerwacje.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Za pośrednictwem poczty na adres siedziby organizatora : FriendsTour – 26-611 Radom, ul. Sandomierska 13/132.
 2. Za pośrednictwem poczty e-mail Sprzedawcy: biuro.friendstour@gmail.com 
 3. Telefonicznie 48 783 298 199.
 4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3. ZASADY SKŁADANIA
ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1.1 Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do  koszyka”.
 2. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz.
 3. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” dokonać płatności.
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
  w określonym terminie.

4. ODPŁATNOŚĆ
ZA WYKONANIE USŁUGI

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ustalonej kwocie.
 2. Zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określa się następująco:
  2.1 Płatność przelewem na konto wykonawcy:
  Santander Bank Polska S.A 64 1090 2590 0000 0001 4247 4676 lub
  2.2 Za pośrednictwem e-płatności dostępnych na stronie www.friendstour.eu.
  2.3 W formie gotówkowej, gdzie  ten rodzaj płatności dopuszcza się jedynie przed terminem wykonania. usługi w siedzibie wykonawcy i dotyczy usługi okazjonalny przewóz osób.

5. RODZAJE USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ FRIENDSTOUR

 1. Firma FriendsTour świadczy usługi o charakterze turystycznym w tym:
 • Okazjonalny przewóz osób
 • Imprezy turystyczne,
 • Rezerwację hoteli, przelotów, apartamentów i inne ujęte w odrębnych    regulaminach.

 6. OBSŁUGA
PŁATNOŚCI 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest:
  Blue Media S.A.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Dostępne formy płatności:
  3.1 Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

7. ZASADY ODSTĄPIENIA
OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

8. ZWROT
ŚRODKÓW

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonuje zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. REKLAMACJE

 1. Podstawą zwrotu w przypadku IT lub PUT zakupionych w Sklep-Tour jest reklamacja.Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednak niż 3 dni od dnia zakończenia imprezy.
  Warunkiem uznania 
  reklamacji jest niezwłoczne zawiadomienie Organizatora.
 2. Pilot wycieczki nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 3. Reklamacje można złożyć listownie za pośrednictwem poczty na adres organizatora lub drogą mailową na adres: biuro.friendstour@gmail.com 
 4. Zakup usługi okazjonalny przewóz osób odbywa się zgodnie z zawartą umową.     

10. PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczy informacji zawartych w formularzu jak:
  imię i nazwisko/nazwa firmy
  adres zamieszkania
  telefon
  adres e-mail
 2. Dane otrzymane są niezbędne do dokonania płatności za usługę.
 3. Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie po wykonaniu usługi.
 4. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj: ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i pliki cookies dostępne są na stronie:
https://friendstour.eu zakładka – polityka-prywatności 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy na wykonanie usługi zawierane poprzez Sklep-Tour internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  O każdej zmianie Sprzedawca informuje na stronie www.friendstour.eu
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Otrzymując Regulamin “Sklep-Tour”, oraz obsługi płatności online , Klient oświadcza, że zapoznał się z  jego warunkami i je akceptuje.
NIP PL9481225302
REGON 381671704
PRZEJDŹ – Polityka prywatności i pliki cookies