Lokalizacja,26-611 Radom
biuro.friendstour@gmail.com

Regulamin-Transfer

Regulamin świadczenia usługi Transfer-przewóz osób.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego zamówienia na przewóz.
2. Zwrot używany jako TRANSFER odnosi się do okazjonalnego przewozu osób zgodnie z posiadaną licencją.
3. Transfer realizowany jest na zlecenie zamawiającego na następujących trasach:

  • RADOM – Lotnisko Chopina Warszawa – RADOM
  • RADOM – Lotnisko Modlin – RADOM
  • RADOM – Lotnisko Kraków Balice – RADOM

4. Zamówienie będzie wykonywane w terminie ustalonym przez strony umowy.
Obejmuje: dowóz z miejsca określonego przez zamawiającego do miejsca przeznaczenia w określonej godzinie i dacie.
5.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. ZAWARCIE UMOWY

1. Firma FriendsTour realizuje zawieranie umów na transfer realizuje w formie:
2.Klient wypełniając Kwestionariusz Rezerwacyjny jednocześnie potwierdza chęć zamówienia usługi.
3.Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał z należytą starannością, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1414, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. Kierowca ma obowiązek posiadać ważny dokument prawa jazdy przy sobie w każdym czasie.
4. W przypadku naruszenia wymogów określonych w ust. 1 , Wykonawca jest zobowiązany powstrzymać się ze świadczeniem usługi i niezwłocznie zapewnić kierowcę spełniającego określone wymagania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Wykonawcę mandaty karne. Obciążają one Wykonawcę w pełnej wysokości.

3. ODPŁATNOŚĆ ZA WYKONANIE USŁUGI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ustalonej kwocie ryczałtowej zgodnej z określoną trasą.
2. Zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określa się następująco:
2.1 Płatność przelewem na konto wykonawcy:
Santander Bank Polska S.A 64 1090 2590 0000 0001 4247 4676 lub
2.2 Za pośrednictwem e-płatności dostępnych na stronie www.friendstour.eu.
2.3 Formę gotówkowej zapłaty dopuszcza się jedynie przed terminem wykonania usługi w siedzibie wykonawcy.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatność za wykonanie usługi poza siedzibą firmy możliwa jest tylko w formie bezgotówkowej.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.
3. Umowa w formie elektronicznej zostaje zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami po akceptacji jej warunków. Dostępna jest na stronie www.friendstour.eu. poprzez zaznaczenie klauzuli „Akceptuję warunki umowy”. Akceptacja umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty za usługę kwoty ryczałtowej za przewóz wskazanej przez wykonawcę.
4. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminami w szczególności z “Regulamin Świadczenia Usługi – TRANSFER Okazjonalny Przewóz Osób przez FriendsTour.”
5. Licencje potrzebne do rzetelnego świadczenia usługi zamawiający może sprawdzić na stronie wykonawcy usługi.
Odstąpienie od umowy jest możliwe, a zamawiający zobowiązany jest poinformować telefonicznie o rezygnacji z usługi pod numer alarmowy wykonawcy: 48 783 298 199.
Mając na uwadze dobro klientów wykonawca nie obciąży opłatą za odstąpienie od umowy zamawiającego.
Otrzymując regulamin świadczenia Usługi TRANSFER – Okazjonalny Przewóz Osób, KLIENT oświadcza, że zapoznał się warunkami i akceptuje warunki umowy zawartej w formie elektronicznej poprzez zakup usługi bądź w formie papierowej.  
NIP PL9481225302
REGON 381671704
POBIERZ – Umowa TRANSFER – przewóz osób (elektroniczna)

POBIERZ – Usługa TRANSFER – przewóz osób (regulamin)