Radom, 26-611 Polska
biuro.friendstour@gmail.com

Polityka Prywatności

podróżowanie, rezerwacje.

Polityka prywatności i pliki cookies.

Kim jesteśmy

nasza strona to: www.friendstour.eu.

Dane firmy:

NIP PL9481225302
REGON 381671704

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej  www.friendstour.eu jest:
Firma “FriendsTour” świadcząca usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych IT oraz powiązanych usług turystycznych PUT, w tym rezerwacja hoteli, biletów i innych związanych z działalnością z siedzibą
w Radomiu przy ul. Sandomierskiej 13/132, kod pocztowy 26-611 wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP: 9481225302, REGON:381671704, adres poczty elektronicznej: biuro.friendstour@gmail.com, zwanym dalej jako Organizator.
2. Dane osobowe otrzymane poprzez stronę www.friendstour.eu są przetwarzane zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia: 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
3.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
3.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3.3. otrzymane dane są niezbędne do zawarcia umowy o IT lub PUT, rezerwację w imieniu klienta.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
1. kontaktowania się z osobami, które wysłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.friendstour.eu,
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób:
-imię i nazwisko
-adres e-mail
-PESEL, nazwę i numer dokumentu podróży
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze strony www.friendstour.eu, oraz kontakt drogą elektroniczną za jej pośrednictwem,
z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Organizator na stronie zamieszcza ogólne informacje związane z proponowanymi usługami. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Zgodnie z art. 6 ust. – Zgodność przetwarzania z prawem ustawy o ochronie danych osobowych  przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:– jest to konieczne do realizacji umowy,
– jest niezbędne do zawarcia umowy o rezerwację w imieniu Klienta

– jest niezbędne do zawarcia umowy o udział w IT lub PUT. 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Każdy kto dobrowolnie podał dane ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych
w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro.friendstour@gmail.com

PLIKI “COOKIES”

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

e m a i l : b i u r o . f r i e n d s t o u r @ g m a i l . c o m